Suspend Reclamation in Manila Bay Now!

Sign our petition!

Last August 7, 2023, President Ferdinand Marcos Jr. announced the suspension of reclamation projects across the Manila Bay area. This comes after months and years of continuous community actions, fora, dialogues with government agencies, and other activities led by civil society and grassroots groups. This announcement has come in relation to a planned cumulative impact assessment led by the Department of Environment and Natural Resources.

However, many things still need to be clarified. The Marcos Jr. administration has, as of writing, yet to release a clear executive order, guidelines, or timeline to this suspension. There are still reports of reclamation-related dredging activities continuing despite this proclamation.

We are now at a critical point of our campaign to put an end to reclamation in Manila Bay. Right now, we must make our call clear: President Marcos Jr., suspend reclamation in Manila Bay NOW!

Full petition (English)

Implement the suspension of all reclamation projects in Manila Bay!
No to reclamation, save Manila Bay!

We, the Filipino people, urge President Marcos Jr. and his administration to fully commit to and implement the suspension of reclamation projects across Manila Bay.

We stand united in defending our Manila Bay, with its rich biodiversity, cultural heritage, and contribution to our food security. We stand united in conserving the bay for the sake of Filipinos today and for generations to come.

In light of negative social and environmental impacts of reclamation, we believe that suspending reclamation projects in the bay area and conducting an independent and scientific assessment of cumulative impacts are necessary steps towards the rehabilitation of the Manila Bay ecosystem.

We call on the administration to release the corresponding orders and guidelines regarding this suspension, such as an explicit executive order, and to ensure that project construction and development does indeed stop while cumulative impacts are being assessed.

Full petition (Tagalog)

Ipatupad ang pagpapatigil ng lahat ng proyektong reklamasyon sa Manila Bay!
Tutulan ang reklamasyon, sagipin ang Manila Bay!

Bilang Pilipino, nananawagan kami kay President Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon na ipatupad na ang suspensyon ng proyektong reklamasyon sa Manila Bay.

Nagkakaisa kami sa pagtatanggol ng aming mahal na Manila Bay, na sagana sa saribuhay o biodiversity, pamanang kultural, at kontribusyon sa ating seguridad sa pagkain. Nagkakaisa kami sa pangangalaga sa Manila Bay para sa lahat ng Pilipino, pati na rin ang mga susunod na salinlahi.

Dahil sa mga malubhang epekto ng reklamasyon sa ating mga kababayan at sa kalikasan, naniniwala kami na ang pagpapatigil ng mga proyektong reklamasyon sa Manila Bay at ang paglunsad ng isang independente at siyentipikong pag-aaral sa mga pinagsama-samang epekto ng mga ito ay mga mahalagang hakbang patungo sa muling pagpapasigla ng ecosystem ng Manila Bay.

Nananawagan kami sa administrasyon na ilabas na ang mga karampatang patakaran at alituntunin ukol sa suspensyon na ito, kagaya ng isang executive order, at siguraduhin nila na maipapatigil talaga ang mga proyekto habang inaaral ang mga epekto nito sa kalakhan.

Sign our petition now!