Save Manila Bay

AKAP Ka Manila Bay

June 4, 2020 1:50 am

AKAP Ka Manila Bay (Alyansa ng mga Mamamayan para sa Pagtatanggol sa Kabuhayan, Paninirahan atKalikasan ng Manila Bay) is an alliance convened by church people and fisherfolk organizations toforward issues concerning major stakeholders along Manila BayArea, primarily, the marginalized. Itaims todefend the livelihood, communities and our environment particularly along the coasts of ManilaBay.

Facebook: https://www.facebook.com/NoToReclamation/

Categorised in: